Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přednáška č.1

7. 5. 2011

 

Gerontologie a geriatrie
Gerontologie- je věda o stáří a stárnutí
-          Zasahuje do různých vědních oborů
Geriatrie- „klinická gerontologie“- věda o zdravotním stavu ve stáří a chorobách stáří
V ČR- samostatným lékařským oborem od roku 1982
Cíle:
·         Intervenčně preventivní charakter oboru
·         Dosažení co nejvyšší aktivity, funkční zdatnosti, soběstačnosti a nezávislosti v prostředí obvyklém pro pacienta
·         Koordinovat komplexní přístup o starého člověka nejen interdisciplinárně lékařské péče, ale i ošetřovatelka rehabilitační péče s akceptováním zdravotně sociální poruchy onemocněním ve stáří
Demografický vývoj populace v ČR- charakteristicky
·         Trvale klesající porodnost
·         Trvale snižující úmrtnost ve všech věkových skupinách
·         Prodlužování střední délky života
·         Zvyšující se počet starých lidí i jejich procentuální zastoupení v populaci
Střední délka života při narození v ČR v roce 2002
Ženy 78,2 let; muži 72,1 let
Ve věku nad 80 let 71% populace tvoří ženy
 
Věk
Kalendářní věk- dán datem narození
Dle WHO dělíme na:
45 – 59 let- střední věk, zralý střední věk
60 – 74 let- vyšší věk, rané stáří
75 – 80 let- stařecký věk, seniorum
Nad 90 let- dlouhověkost
 
Funkční věk- odpovídá funkčnímu potenciálu člověka
Biologický věk- daný fyziologickou mírou involučních dějů chorobnými situacemi
Psychologický věk- daný individuálními osobnostními rysy subjektivním cítěním, psychologickou reakcí na životní situace
Sociální věk- daný sociálním umístěním a funkci člověka v práci, okolním životě ve společnosti není správné jej ztotožňovat s odchodem do důchodu
 
Biologické znaky stárnutí
·         Zpomalení a oslabení většiny regulační funkci- snížení adaptační schopnosti a odolností vůči různým zátěžím
·         Snížená tvorba humorální regulačních látek především hormonů
·         Snížená funkce imunitního systému, pomalejší a méně účinná imunitní odpověď
·         Zpomalení psychomotorického tempa, zpomalení vedení vzruchů
·         Zhoršení funkce smyslových orgánů
·         Pokles celkové tělesné vady
·         Úbytek aktivní tělesné (svalové) hmoty, pokles svalové síly
·         Úbytek kostní hmoty
·         Involuce strukturu a jednotlivých orgánů
·         Snížený průtok krve, orgány a schopnost jeho regulace
·         Omezená kapacita a rychlost energetických a metabolistických dějů
 
Psychické stárnutí
·         Osobnostní rysy se vyhraňují či naopak upadají ve své intenzitě
·         Citové prožívání ztrácí na intenzitě
·         Změny poznávacích schopností- kognitivní funkce se snižují, klesají výkony
·         Zpomaluje se psychomotorické tempo zvláště v zátěžových situacích
·         Změny v paměti a učení
·         Snížená koncentrace, pozornost
·         Bývá větší vytrvalost v úsilí, stálost v názorech, větší monotónnost, jednání snaha racionalizovat činnost zvýšená touha po soukromí a klidu
 
 
 
Sociální stárnutí
·         Hlavním problémem zvládnutí adaptace na stáří- zde rozhodují především individuální a osobnostní rysy- lidé obtížně se adaptují na různé situace, v mládí se obtížně adaptují na stáří
·         Otázka uvědomování si míry možných schopností a sil ve stáří nevýhodný náhlý ústup ne všech koníčků a rolí
·         Rozhodnutí stažení se ze společenských rolí a funkcí má být dobrovolné, postupné ale včasné
·         Cílem integrace stáří do společnosti nikoli jeho segregace
Definice stáří
·         Nezvratný univerzální, i když druhově specifický biologický proces
·         Postihuje s různou rychlostí prakticky všechny orgány, které podléhají v různé míře involuci a ztrátě rezervy funkčních schopností
·         Kromě morfologického stárnutí jde o komplex i útlum psycho-senzo-motorického potenciálu
Stařecká křehkost
Pojem vyjadřuje rizikovost jevu ve stáří pro výskyt chorob a úrazů nemá přesnou definici
Specifické rysy chorob ve stáří
Polymorbidita- výskyt více chorob u téhož jedince 90% osob nad 75 let trpí více než jednou chronickou chorobou
Mikrosymptomatologie- příznaky i při vážných onemocněních nejsou bouřlivé či výrazné
Monosymptomatologie či oligosymptomatologie- nemoc se projevuje nikoliv souborem příznaků, ale jen jediným či několika málo z nich
Atypické průběhy- přítomnost vzdálených příznaků
Nespecifické obecné příznaky jako první či jediné příznaky neumožňují nemoc hned rozpoznat
Častý výskyt komplikací a jejich urychlený nástup a ztěžení
Nečekané výskyty stavu při onemocnění
Symptomy druhotného postižení často reaguje dříve nikoliv postižený orgán, ale orgán s nejnižší funkční rezervou
 
Definice nemoci
Nemoc= ztráta celovztažného harmonického integrované uspořádání organismu
Nemoc= porucha zdraví v oblasti tělesné, duševní a (nebo) sociální pohody
Konceptuální pojetí nemoci
Xenochtonní pojetí
-          Choroba je vnějším nepřítelem, který existuje sám o sobě jako alternati na zdraví, jednotlivé nemoci jsou izolované jevy v našem životě, proti nimž je třeba na každou cenu bojovat
Autochtonní
-          Choroba je stav organismu jako kvantitativní či kvalitativní odchylka potenciálu zdraví, nemoc je součástí celého stavu organismu, organismus se musí uzdravit jako celek nebo se s nemocí sžít
Složky nemoci
-          Tělesné morfologické
-          Funkční (pouze porucha funkce)
-          Psychická
-          Sociální společenská
 
·         Porucha (impaiment)- tělesně strukturální a funkční postižení jedince
·         Aktivita- provedení úkolu či činnosti jedince a naopak její neschopnost provádění (disabilita)
·         Participace- zapojení jedince do životní situace a společenské aktivity
·         Faktory prostředí a osobnosti= fyzický, životní, sociální postojové prostředí ve kterém jedinec žije a uskutečňuje svůj život
·         Handicap- výsledné zdravotní znevýhodnění
 
Definice zdravotního znevýhodnění- disabilita
-          Zdravotně znevýhodněné jsou osoby, které nejsou schopny bez postižení nebo bez pomoci vykonávat tzv. hlavní věku přiměřenou aktivitu
-          Určení této aktivity není zcela jednotné
-          U osob v produktivním věku se jedná z pravidla o znevýhodnění ve vykonávání pracovní schopnosti
-          U osob nad 70 let je za hlavní aktivitu považována schopnost vést nezávislý život v komunitě s přiměřenou soběstačností v základních aktivitách denního života
Soběstačnost
Definice: samostatné zvládání potřebných činností denního života v prostředí v němž žije,- a to i pokud činnosti vykonává s kompletačními pomůckami, s přístroji v prodlouženém čase či s nutností opakování
Podstatné pro definici nezávislosti je, že činnost vykonávaná vám zcela bezpečně
Ve věkové kategorii: 60 – 74 let je soběstačných cca 85% osob, ve věku nad 80 let již jen cca 50% osob
Popis nemoci
Etiologie= příčina
Patogenese= mechanismus vzniku a rozvoje nemoci
Latence- doba od vzniku nemoci do objevení se příznaků
Inkubace- od nakažení do projevení prvních příznaků
Epidemiologie- postup šíření nemoci
Prevence- primární opatření s cílem zabránění vzniku nemoci
Sekundární- osoba opatření s cílem zabránění recidivy nemoci či jejím zhoršováním tedy tam, kde již nemoc existuje
Klinické projevy
·         Symptomy- příznaky
·         Subjektivní
·         Objektivní
Symptomy= ustálené soubory příznaků
Laboratorní- zabraňovací a pomocí vyšetření
Diagnosa- název nemoci a její určení
Diferenciální diagnosa- rozvaha a možnost rozlišení jiné nemoci s některými obdobnými příznaky a znaky
Prognosa- předpokládaný vývoj nemoci
Terapie- léčba
Posudkové zhodnocení- vztah pomocí a jejích následků ke společenské a pracovním uplatněním
Postup vyšetření pacienta
·         Anamnesa
·         Objektivní- fyzikální vyšetření:
·         Aspekce (pohled)
·         Palpace (pohmat)
·         Perkuse (poklep)
·         Auskultace (poslech)
 
·         Diagnosa- konečná, pracovní, diferenciální
·         Plán laboratorních zobrazovacích a pomocných vyšetření
·         Plán léčby
Anamnesa
·         Základem a vstupním krokem vyšetření
·         Kvalitativní anamnesa= 50% diagnosy
 
·         Anamnesa
·         Nynější onemocnění (NO)
·         Osobní anamnesa (OA)
·         Rodinná anamnesa (RA), význam tehdy když pátráme po chorobách, které se již vyskytli v rodině, genetická rodina!
·         Sociální anamnesa (SA) a pracovní anamnesa (PA), kde ten člověk vůbec bydlí, jestli je tam toaleta, jestli se tam topí na uhlí, elektriku, jaké jsou tam bariéry, finanční zázemí rodiny
·         Anamnesa epidemiologická, alergická, farmakologická